Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Etymology of super and over

Both super and over come from the Latin super, which merely is a transliteration of the Greek yper/hyper [over, super; Gr: υπέρ].

In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) yper: super, over, hyper- [Gr: υπέρ]
_____________________________ Post 207. __________________.

Etymology of triumph

Triumph comes from the old French triumphe from the Latin triumphus (achievement, a success, procession for a victorious general or admiral), which merely is a transliteration of the Greek thriambos.

In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) thriamvos: triumph [Gr: θρίαμβος]
__________________________ Post 206. More. __________________

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Etymology of unity, union, unit

The word unity comes from the French unite, from Latin unitatem, from unus (one) from the Greek oenos (one). See also "Etymology of one" here.

From the same root: union, unit
_________________________ Post 205. More _________________

Etymology of unique

The word unique (single, solitary) comes from the French unique, from the Latin unicus (single, sole), from unus (one), from the Greek oenos (one). See also "Etymology of one" here.
_________________________ Post 204. More ____________________

Etymology of one

The word one comes from the Latin unus, which in turn derives from the Greek oenos [one, ace in dice; Gr: οινός].
Note: Some etymologize unus from the gen. enos of eis [one; Gr: εις].

From the same root: unity, unique.

In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) enas:
one [Gr: ένας]
b) enotita: unity [Gr: ενότητα]
________________________ Post 203. _________________________Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Etymology of labor

The verb labor (perform manual or physical work; work hard, take pains) comes from the French labourer, from the Latin laborate/labor, which most probably derives from the Greek verb lamvano/lavo (to undertake; Gr: λαμβάνω).

Note: Some etymologize labor from the Greek word laepsiros [one who runs very fast, agile, speedy; la+aepsiros; Gr: λαιψηρός, λα+αιψηρός].

From the same root: laboratory, laborious, collaborate, collaboration.

In modern Greek (Romeika, Rumca)
a) lamvano: receive, take, get, obtain [Gr: λαμβάνω]
b) analamvano: undertake, resume, retake [Gr: αναλαμβάνω]
c) syllamvano: arrest, catch, take, capture [Gr: συλλαμβάνω]
d) lipsi: receiving, receipt, reception, taking [Gr: λήψη]


________________________ Post 202. _______________________See also: Luke 10:40 "Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συν-αντι-λάβηται." , "...Tell her to help me (to work with me, to com-laborate/to collaborate with me)"

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Etymology of latex

The word latex (liquid, body fluid) comes from the Latin latex (gen. laticis; liquid, fluid), which derives from the Greek latax (dregs, the remnant of wine flung into a vessel or on the ground; Gr: λάταξ).

In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) latex: latex [loanword; Gr: λάτεξ]
_______________________ Post 201. More ___________________Etymology of donation

The word donation comes from the Old French donacion from the Latin donationem (nom. donatio) from donum/dorum (gift), which derives from the Greek doron [gift; Gr: δώρον].

From the same root: donate, donator, donatory

In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) doro: gift [Gr: δώρο]
b) dorizo: donate, to make a gift [Gr: δωρίζω]
c) doritis: giver, donator [Gr: δωρητής]
d) dorea: donation, gift [Gr: δωρεά]
e) dorean: gratis, free (of charge) [Gr: δωρεάν]
_____________________ Post 200 ___________________________
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Etymology of sketch

The word sketch (rough drawing intended to serve as the bases for a finished picture), comes from the Italian schizzo (sketch, drawing), from the Latin schedium (an extemporaneous poem), from the Greek schedios (temporary, extemporaneous) [Gr: σχέδιος].
___
In modern Greek (Romeika):
a) schedio: drawing, sketch, design [Gr: σχέδιο]
b) schediastis:
draughtsman, designer, sketcher [Gr: σχεδιαστής]
c) schediasi:
drawing, sketching, planning designing [Gr: σχεδίαση]
d) schediazo:
v sketch, draw, plan, lay out, design [Gr: σχεδιάζω]
_____________________________ Post 199. More. ____________________________________________________________________


Η λέξη sketch (σκετς) προέρχεται από το Ιταλικό schizzo από το Λατινικό schedium (σχέδιο, αυτοσχέδιο ποίημα) από το ελληνικό σχέδιος.

Etymology of calm

The word calm (tranquility, quiet, peace) comes from the old French calme, from the Italian calma, from the Latin cauma (heat of the mid-day sun), which is a transliteration of the Greek kauma [Gr: καύμα] from the verb kaio (pronounced as keo), to burn [Gr: καίω]. Spelling influenced by L. calere "to be hot".
___
In modern Greek (Romeika):
a) kauma (pronounced as kavma): heat of the mid-day sun [Gr: καύμα]
b) keo: to burn [Gr: καίω]
c) encaustiki: encaustic [Gr: εγκαυστική]
d) encauma: n burn, scald [Gr: έγκαυμα]
_________________________ Post 198. More. _________________

Etymology of beret

Beret (cap; earlier, berret) is from the diminutive form birretum of the Latin birrus (large hooded cloak). Its name derived from the red colour [burrus: red] of the wool of which it was made. Burrus is merely a transliteration of the Greek word pyrros [Gr: πυρρός] meaning red, the colour of the fire, from pyr [Gr: πύρ], fire.
In modern Greek (Romeika).a) pyr: n. fire [Gr: πυρ]b) pyrosvestis: fireman, fire fighter [Gr: πυροσβέστης]c) pyrotechnima: firework, pyrotechnics [Gr: πυροτέχνημα]d) pyrotechnurgos: pyrotechnist [Gr: πυροτεχνουργός]e) pyromanis: pyromaniac [Gr: πυρομανής]f) pyrolysi: pyrolysis [Gr: πυρόλυση]g) pyrovolo: to shoot, fire, gun [Gr: πυροβολώ]h) pyrkayia: n. fire, conflagration [Gr: πυρκαγιά]i) beres: beret [Gr: μπερές]; loanworn___________________________ Post 197. _____________________.


Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Etymology of physic, physician, physics, physical, physi-

The word physic (art of healing, medical science, natural science), comes from the Latin physica (study of nature), from the Greek physike [Gr: φυσική] (knowledge of nature), from physis (nature) [Gr: φύση]," from the verb phyo (to bring forth, produce) [Gr: φύω].
.
In modern Greek (Romeika).
a) physi: nature [Gr: φύση]
b) physici: physics [Gr: φυσική]
c) physicos: natural, normal, unaffected [Gr: φυσικός]
d) physiologia: physiology [Gr: φυσιολογία]
e) and many other words that can easily be understood containing the root physi- like: physiotherapeftis (physiotherapist), physicomathematicos, physiognomia, physiognomistis, physiocraticos etc.

________________________ Post 196. More. _____________________


Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Etymology of brilliant

Brilliant comes from the French brilliant (sparkling, shining) from the Italian brillare (sparkle, whirl), from the Latin berillare (to shine like a beryl), from berillus (beryl, precious stone), from the Latin beryllus, which is a transliteration of the Greek beryllos [beryl, precious stone; Gr: βήρυλλος].
.
In modern Greek (Romeika):
a) beryllos (or better pronounced as viryllos): beryl [Gr: βήρυλλος]
b) beryllio: beryllium (Be) [Gr: βηρύλλιο]
c) brilanti (or brigianti): diampond, brilliant [Gr: μπριλάντι]
.
Fr: briller, brillantine, brillant; It: brillare; Grm: Brillant, Brille
_________________________ Post 195. _____________________
.

Etymology of mariner

Mariner comes from the old French marinier, from the Latin marinus (fem. marina) [of the sea], from mare (gen. maris) [sea], which, most likely, comes from the Greek stem-word myra (sea), from myro [flow, drip; Gr: μύρω]. See also post 193 "etymology of myriad" here.
.
In modern Greek (Romeika):
a) plemyra:
over-flow, flood [Gr: πλημμύρα] (pleion+myra);
b) almyra: saltiness, lt. salt of the sea (als+myra); [Gr: αλμύρα]
c) almyrici: small tree near the sea (genus Tamarix, salt cedar); [Gr: αλμυρίκι]
.
__________________________ Post 194. ________________________
.Etymology of myriad

The word myriad comes from the old French myriade, from the Latin myrias (gen. myriadis) "ten thousand," which id a transliteration of the Greek myrias (gen. myriados) [ten thousand; Gr: μυριάς]. The word myrias derives from myra (sea; Lat: mare).
.
In modern Greek (Romeika):
a) myriada: myriad [Gr: μυριάδα]
b) myro: scent, perfume, aromatic oil, myrrh [Gr: μύρο]
.
Fr: myriade; It: miriade; Sp: miriada; Grm: Myriade
From myrias also deriaves the Latin word mile/mille (thousand).
.
From the root-word myra (sea) derive many modern Greek words like: plemyra [over-flow, flood; Gr: πλημμύρα; (pleion+myra], almyra [saltiness, lt. salt of the sea (als+myra); Gr: αλμύρα] and one source even etymologizes the name Myriam from myra (Lady of the sea).
_______________________ Post 193. More. _______________________
.


Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Etymology of typhoonThe word typhoon (violent storm, whirlwind, tornado), comes from the Greek typhon [whirlwind; Gr: τυφών], personified as a giant, father of the winds, perhaps from typhein "to smoke" (origin of the word typhus).


In modern Greek (Romeika):


a) typhonas: typhoon [Gr: τυφώνας]
_________________________ Post 192. More. _________________
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

Etymology of decade

Decade, "ten parts" (of anything), comes from the old French décade (14c.), from the Latin decadem (nom. decas), from the Greek decas (gen. dekados) "group of ten." Meaning "period of ten years" is 1590s in English. See also "etymology of dean" here .
___
In modern Greek (Romeika):
a) decada: ten parts [Gr: δεκάδα]
b) decaetia: ten years period, decade [Gr: δεκαετία]
____________________ Post 191. More. ________________________

Etymology of dime

The word dime (coin worth one tenth of a US dollar, a 10 cent coin) comes from the old French disme (a tenth part), from the Latin decima [tenth (part)], from decem (ten), from the Greek deca (ten). See also "etymology of dean" here .


______________________ Post 190. More. _______________________

Etymology of December

The word December comes from the Latin December (tenth month of the old Roman calendar, which began with March), from decem (ten), from the Greek deca [ten; Gr: δέκα]. See also "etymology of dean" here .
.
In modern Greek (Romeika):
a) Decembrios (better pronounced as Dekemvrios): December [Gr: Δεκέμβριος]
______________________ Post 189 __________________________
Etymology of dean

Dean comes from the old French deien, from the Latin decanus "head of a group of 10 monks in a monastery", from earlier secular meaning "commander of 10 soldiers" (which was extended to civil administrators in the late empire), a transliteration of the Greek decanos [Gr: δεκανός], from deca "ten". College sense is from 1570s.
.

In modern Greek (Romeika):


a) deca: ten [Gr: δέκα]


b) deca-: deca- [Gr: δέκα-] (decathlon, decalogue etc.)


c) decaneas: corporal, leader of ten soldiers [Gr: δεκανέας]
_____________________ Post 188. More._______________________


Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Etymology of mandolin

Origin of the word mandolin

Mandolin comes from the French mandoline, from the Italian mandolino, diminutive of mandola, a larger kind of mandolin, altered from the Latin pandura (a three-stringed lute), which is transliteration of the Greek pandura. See also post 186 (etymology of banjo).

In modern Greek (Romeika)


a) mandolino: mandolin [Gr: μαντολίνο; loanword]
Post 187.
___
http://www.etymonline.com/index.php?search=mandolin&searchmode=none

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

Etymology of banjo

Origin of the word banjo
The word banjo (a stringed instrument with four or five strings, usually associated with country music) comes from the Portoguese bandurra, from the Latin pandura, which is a transliteration of the Greek pandura (a three-string instrument; Gr: παντούρα).
From the same root:


mandolin, banjulele

___In modern Greek (Romeika)


a) banjo: banjo [Gr: μπάντζο; loanword]


b) mandolino: mandolin [Gr: μαντολίνο; loanword]


c) mandura: a folk music instrument [Gr: μαντούρα]


Post 186.


http://www.etymonline.com/index.php?search=banjo&searchmode=none

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Etymology of anthem

Orugin of the word anthem
The word anthem comes from the old English ontemn, antefn, "a composition (in prose or verse) sung antiphonally," from the Latin antefana, a transliteration of the Greek antiphona "verse response".

From the same root:
antiphon, phonetic etc

In modern Greek (Romeika)
a) antiphono: antiphon [Gr: αντίφωνο]
b) anti-: anti-[Gr: αντι-]
c) anti: instead of, in place of, as, for [Gr: αντί]
d) phone or better phoni: voice [Gr: φωνή]
____
Post 185.
Etymology of April

Origin of the word April


The word April comes from the old French Avril, from the Latin Aprilis (month of Venus, the second month of the ancient Roman calendar, dedicated to the goddess Venus) from Apru, a transliteration of the Greek Aphro from Aphrodite (Venus; Gr: Αφροδίτη).
In modern Greek (Romeika)
a) Aprilis: April [Gr: Απρίλης]


______


Post 184.


http://en.wiktionary.org/wiki/April#Etymology

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Etymology of almanac

Origin of the word almanac
The word almanac comes from the old French almanach from the Spanish-Arabic al-manakh (calendar, almanac) from the arabic article al- and the Greek meneacon/manacon [of a month, of a lunary circle, calendar of a month; Gr.: μηνιακόν / μηναίον] from the root men/mene [moon, month; Gr.: μήν/μήνη].In modern Greek (Romeika)

a) almanac: almanac [Gr: αλμανάκ]

b) menas: month [Gr: μήνας]

c) menieos: monthly, of the month [Gr: μηνιαίος]

______

Post: 183.


Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Etymology of albatross

Origin of the word albatross.
The word albatross comes from the Portuguese alcatraz (pelican) from the Arabic al-câdous or al-ġaţţās (a pelican; lit. the diver), from the Greek word kados [jar; Gr: κάδος ] in reference to the pelican's pouch. The spelling was influenced by the Latin albus (white).


In modern Greek (Romeika)
a) kados: jar [Gr: κάδος]
b) albatros: albatross [Gr: άλμπατρος; loanword]


Post 182.

http://www.etymonline.com/index.php?search=albatros&searchmode=none

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Etymology of anchovy

Origin of the word anchovy.
The word anchovy comes from the Genoese anchova, from the Latin apua (small fish) from the Greek aphye [small fry; Gr.: αφύη].

In modern Greek (Romeika)
a) anchuyia: anchovy [Gr.: αντσούγια; loanword]
___


Post 181.


_


http://www.etymonline.com/index.php?search=anchovy&searchmode=none

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Etymology of ampoule (ampul, ampulla)

Word origin of ampoule (ampul, ampulla)
The word ampoule (small bottle or flask) comes from the Latin ampulla, a contracted form of amphora, which is a transliteration of the Greek amphorefs/amphora (vessel, flask, bottle; Gr: αμφορεύς)
In modern Greek (Romeika)

a) ampula: ampoule [Gr: αμπούλα; loanword]

b) amphoreas: amphora [Gr: αμφορέας]


Post 180.

___

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Etymology of box

Origin of the word box


The word box (wooden container) comes from the Latin buxis/buxus, which is a transliteration of the Greek pyxis/pyxos [box (the tree); Gr.: πύξος].
In modern Greek (Romeika)

a) pyxida: compass [Gr: πυξίδα]


Post 179

______

Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

Etymology of columbarium, Columbus

Origin of the word columbarium, Columbus
A columbarium is a place for the respectful and usually public storage of cinerary urns, a vault with niches for urns containing the ashes of cremated bodies. The term comes from the Latin columba (dove, dovecote) and originally referred to compartmentalized housing for doves and pigeons. The word columba comes from the Greek word colymbis [wild ducks or wild birds that use to dive into the see water; Gr.: κολυμβίς] from the verb colymbo (to dive, duck; Gr.: κολυμπώ).

From the same root:
Columbus [From the Greek Colymbos (diver), Gr.: κόλυμβος], Columbia, Colombia etc.

In modern Greek (Romeika)a) colymbo: swim, bath [Gr.: κολυμπώ ]


b) colymbi (or colymbisi): swimming [Gr.: κολύμπι or κολύμβηση]


c) colymbitirio: swimming-pool, lido [Gr.: κολυμβυτήριο]


d) colymbitis: swimmer [Gr.: κολυμβητής]

e) colymbithra: font [Gr.: κολυμβήθρα]

Post 178.


http://en.wikipedia.org/wiki/Columbarium
_____________Saint Columba


Saint Columba was a sixth-century Orthodox Irish saint, who founded an important monastery on the Scottish island of Iona.


In the early centuries of Christianity the name Columba was popular, because the "dove" is a Cristian symbol for the Holy Spirit and peace.
See more at: http://stcolumbamonastery.org/about/our-patron/
________

Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Etymology of cinema

Origin of the word cinema. .
The word cinema comes from the French cinéma, shortened from cinématographe, coined 1890s by Lumiere brothers, who invented it, from the Greek cinema (movement; better pronounced as kinima; Gr: κίνημα), from the verb cino (to move; better pronounced as kino; Gr: κινώ). See also the post entitled "Etymology of cite" here. . From the same root

English: cinematography, cinerama, cinemascope, kinetics, kinematics, kineto

French: cinema, cinematographe,

Italian: cinematografo,

Spanish: cine, cinematica,

German: Kino, Kinematograph . In modern Greek (Romeika)

a) cinema: cinema [Gr: σινεμά

b) kinima: movement [Gr: κίνημα

c) cinimatographos (better pronounced as kinimatographos): cinema [Gr: κινηματογράφος

d) kino: to move [Gr:κινώ]

____

Post 177. ____

Tags within the post: etymology of cinematography, etymology of cinerama, etymology of cinemascope, etymology of kinetics, etymology of kinematics, word origin of cinematography, word origin of cinerama, word origin of cinemascope, word origin of kinetics, word origin of kinematics, etymologie de cinema, etymologie de cinematographe, etymologie de cinematique, etimologia di cinematografo, etimologia di cinetico, προέλευση της λέξης σινεμά, ετυμολογία, ελληνική γλώσσα, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, ελληνική γλώσσα, αγγλικές λέξεις με ελληνική προέλευση, πολλά αγγλικά προέρχονται από τα ελληνικά, προέλευση της λέξης σινεμά, προέλευση του cinema___See also: http://www.etymonline.com/index.php?search=cinema&searchmode=none